Právne upozornenie a Pravidlá ochrany súkromia

Výkon advokátskeho povolania

JUDr. Bc. Ján Falath, advokát, so sídlom Eurovea City, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42 172 403, IČ DPH: SK1081724721, zapísaný v
zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5991 (ďalej len „Advokátska kancelária“), poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení (ďalej len „Zákon o advokácii“). Všetci advokáti a advokátski koncipienti zamestnaní alebo inak spolupracujúci s našou Advokátskou kanceláriou sú zapísaní v Slovenskej advokátskej komore. Pri výkone advokátskeho povolania postupujeme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi advokátsku činnosť, najmä so Zákonom o advokácii a Advokátskym poriadkom vydaným Slovenskou advokátskou komorou.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Advokátska kancelária je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokátskej činnosti poistená spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B, a to s poistným krytím až do sumy 1.000.000,- eur. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie a na škodové udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky a na území členského štátu Európskej únie, o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v Slovenskej republike alebo súdy na území členského štátu Európskej únie.

Súlad s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a Kódexom správania

V rámci tohto oznámenia naša Advokátska kancelária transparentne poskytuje všetky potrebné informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Riadime sa aj Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi podľa GDPR, vydaným Slovenskou advokátskou komorou a schváleným Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „ÚOOÚ SR“).

Údaje potrebné na účel plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Vaše meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu, e-mail, telefónne číslo a údaje o uzavretí a plnení zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „Zmluva“) vo vzťahu k právnym službám, ktoré poskytujeme, budeme spracúvať na účel plnenia Zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, keďže bez nich nie je možné uzatvoriť Zmluvu a plniť na základe Zmluvy. Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie Zmluvy a oprávnené záujmy našej Advokátskej kancelárie, a to schopnosť neskôr v prípade potreby preukázať, že zmluvné povinnosti našej Advokátskej kancelárie boli plnené v súlade so Zmluvou. Osobné údaje uchovávame počas trvania Zmluvy a po dobu desiatich (10) rokov od zániku Zmluvy.

Údaje v súvislosti s platbami

Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje, výpisy z bankového účtu, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje a informácie o platbách ďalej uchovávame počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Marketing

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na účel marketingu, napríklad doručovať Vám oznámenia o právnych novinkách a legislatívnych zmenách (newsletter) a iné dôležité upozornenia týkajúce sa chodu našej Advokátskej kancelárie a poskytovania právnych služieb našou Advokátskou kanceláriou. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, pričom tieto údaje uchovávame po dobu od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov až do jeho odvolania, a to zaslaním e-mailu na adresu office@falathpartners.sk.

Právnym základom spracovania osobných údajov na účel marketingu je súhlas dotknutej osoby. Marketingové aktivity vykonávané našou Advokátskou kanceláriou chápeme ako osobitnú službu klientovi. Informácie, ktoré s Vami budeme zdieľať, Vás udržiavajú v obraze a potenciálne môžu byť pre Vás do budúcnosti prínosné aj nad rámec prípadu, v ktorom Vám poskytujeme právne služby.

Opatrenia na ochranu osobných údajov

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov tak, aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu a neoprávnenému prístupu k nim. Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a pri zachovaní dôvernosti Vašich osobných údajov.

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (ÚOOÚ SR).

Zdieľanie osobných údajov s tretími osobami

V niektorých obmedzených prípadoch Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

  • Poskytnutie tretím osobám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie orgánom verejnej moci v súlade s právnymi predpismi.
  • Poskytnutie našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.
  • Uplatňovanie práv a nárokov Advokátskej kancelárie voči tretím osobám, resp. bránenie sa nárokom uplatneným tretími osobami voči Advokátskej kancelárii.
  • Zlúčenie alebo rozdelenie Advokátskej kancelárie.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie do tretích krajín

V rámci Európskej únie platí voľný pohyb osobných údajov. V súčasnosti neplánujeme prenášať osobné údaje z krajín mimo Európskej únie do tretích krajín. Ak to budeme v budúcnosti robiť, vždy to budeme robiť v súlade s GDPR tak, aby bola zaručená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

Máte otázky? Napíšte nám

Ak máte otázky k vyššie uvedeným pravidlám spracovania osobných údajov, prípadne ak by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo o Vašich právach, ozvite na nám, napríklad e-mailom na adresu office@falathpartners.sk. Radi Vám odpovieme.