Právo a podnikanie

 

Obchodné spoločnosti, startupy a spoločné podniky

Každodenná agenda a plnenie povinností pri riadení korporátnych procesov, ako aj významné zmeny v zložení spoločníkov či akcionárov, prípadne členov orgánov obchodných spoločností, si vyžadujú náležitú starostlivosť. Sprevádzame našich klientov počas celého životného cyklu ich obchodnej spoločnosti – od jej založenia a vzniku, cez správu, zmeny majetkovej či organizačnej štruktúry, vstup investorov, spájanie sa s inými podnikateľmi, až po jej zánik vo forme likvidácie, reštrukturalizácie či konkurzu. Pomáhame klientom vytvárať a presadzovať spoločenské a akcionárske dohody a korporátne pravidlá.

Podnikateľský úspech v nemalej miere závisí od kvalitnej a kontinuálnej právnej podpory. Našou úlohou je navigovať klientov úskaliami korporátneho práva, aby mali istotu, že sú na podnikanie stopercentne pripravení. Pomáhame im pri výbere optimálnej právnej formy spoločnosti, prípadne pri vytvorení holdingovej štruktúry, nastavujeme vzťahy so spoločníkmi, akcionármi, investormi alebo partnermi v spoločnom podniku, zabezpečujeme realizáciu všetkých zmien v spoločnosti a dohliadame na to, aby si členovia orgánov plnili všetky svoje povinnosti.

 
 

Corporate governance

Ak sa vlastníci firiem priamo nepodieľajú na operatívnom riadení spoločnosti, jediný účinný spôsob, ako mať kontrolu nad svojou investíciou, je nastaviť manažmentu celý rad pravidiel týkajúcich sa strategického riadenia, plnenia dlhodobých cieľov, vnútropodnikových procesov a ich zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel. Ich súčasťou bývajú aj možnosti interného vyšetrovania, ktoré dokáže včas odhaliť zneužívanie právomocí, zanedbávanie či neplnenie povinností, konflikty záujmov, poškodzovanie spoločnosti, čo umožňuje vyvodiť voči príslušným členom manažmentu zodpovednosť, žiadať od nich odškodnenie a následne vykonať nápravné opatrenia.

Naša práca sa zameriava na poradenstvo v oblasti zloženia štatutárnych a dozorných orgánov spoločností, rozdelenia kompetencií, zodpovednostných vzťahov, fungovania kontrolných mechanizmov, riešenia nerozhodných situácií a dohľadu nad riadením rizík. Za tým účelom pripravujeme a revidujeme stanovy, smernice, etické kódexy, organizačné pokyny a ďalšiu internú dokumentáciu tak, aby boli v súlade nielen s právnymi predpismi, ale aj osvedčenými postupmi.

 
 

Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi

Zmluvy predstavujú základné dokumenty vo vzťahu medzi obchodnými partnermi. Kvalita zmluvy sa neposudzuje podľa jej dĺžky, ale obsahu. Význam a dôležitosť dobrých zmlúv je najmä v tom, že výrazne znižujú riziko budúcich sporov, keďže im dokážu predchádzať. V oblasti zmluvného práva máme bohaté dlhoročné skúsenosti, podporené rozsiahlou praxou v sporovej agende, čo je základný predpoklad, aby sme boli schopní dôkladne a predvídavo skoncipovať akúkoľvek zmluvu.

Pre našich klientov vypracovávame kompletnú zmluvnú dokumentáciu, prípadne robíme revíziu už existujúcich zmlúv a zabezpečujeme aj vedenie negociácií a rokovaní v mene klientov. Vykonávame právne audity, ktorých výsledkom je poskytnutie informácií o zmluvách klienta alebo jeho potenciálneho partnera s vysvetlením práv, povinností a predovšetkým rizík, ktoré z nich klientovi vyplývajú. Sme tu, aby boli naši klienti odbremenení od práce navyše a nemuseli sa zaoberať činnosťou, ktorá im nič nehovorí.

 
 

Duševné vlastníctvo

Právo duševného vlastníctva predstavuje rozsiahlu oblasť, ktorá sa neustále dynamicky vyvíja. Chráni jednu z najdôležitejších hodnôt našich klientov – tvorivú činnosť, ktorá je neopakovateľná, jedinečná a mimoriadne cenná. Právne záležitosti týkajúce sa zabezpečenia najvyššej možnej miery ochrany práv duševného vlastníctva odporúčame riešiť vždy vopred a nenechať nič na náhodu. Ak sa niečo zanedbá či podcení, môže dôjsť k nenapraviteľným škodám. Našim klientom pomáhame pri budovaní ich firiem a veríme, že žiadny nápad nie je na zahodenie.

Klientov vždy najprv zorientujeme vo svete autorského práva a následne po hĺbkovej analýze ich potrieb pre nich vypracujeme kompletnú dokumentáciu, a to najmä licenčné zmluvy, zmluvy o vytváraní autorských diel, zmluvy o postúpení majetkových práv k autorským dielam a iné obdobné zmluvy. Rovnako tak pre nich zanalyzujeme možnosti registrácie predmetov priemyselného vlastníctva a následne im prihlasujeme ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a iné chránené označenia. Klientom poskytujeme poradenstvo a zastupovanie aj v oblasti ochrany know-how, obchodného tajomstva a zásahov do obchodných či doménových mien.

 
 

Technológie, software a inovácie

Inovácie vo forme technológií a softwaru majú v súčasnosti nevyčísliteľnú hodnotu. Keďže úspech v podnikaní častokrát závisí od toho, ako firma zužitkuje svoj inovatívny potenciál a nenechá sa predbehnúť konkurenciou, je potrebné vyriešiť množstvo právnych záležitostí, ktoré pomôžu zabezpečiť maximálnu úroveň ochrany inovatívnych riešení. Našim cieľom je nastaviť a spravovať klientom všetky zmluvné vzťahy tak, aby sa mohli pohodlne venovať vývoju či predaju svojich produktov bez zbytočného stresu.

K zmluvnej dokumentácii pristupujeme vždy podľa individuálnych želaní našich klientov a špecifík jednotlivých produktov. Zaoberáme sa všetkými štádiami životného cyklu inovatívnych softwarových riešení – od dohôd o mlčanlivosti (NDA), cez zmluvy týkajúce sa vývoja, dodávky, implementácie, používania, podpory a údržby softwaru, distribúciu softwaru a vstup na nové trhy, licenčné zmluvy pre koncových používateľov (EULA), podmienky používania softwaru ako služby (ToS, SaaS), až po IT outsourcing.

 
 

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť potrebuje vlastniť alebo užívať úplne každý, či už na svoje podnikateľské zámery alebo na bývanie. Problémy s nehnuteľnosťami však dokážu ochromiť prevádzku či spôsobiť rodinám vrásky na čele. Je preto nesmierne dôležité venovať zvýšenú pozornosť nielen pri kúpe nehnuteľností, ale aj pri ich predaji, užívaní a zabezpečení. V prípade plánovanej výstavby je potrebné preskúmať širšie vzťahy a regulatívy územia, majetkovo vysporiadať dotknuté pozemky, zazmluvniť stavebné firmy a ostatných dodávateľov, ako aj získať potrebné povolenia.

Vďaka dlhoročným a bohatým skúsenostiam Vám vysvetlíme všetky riziká a pomôžeme Vám zrealizovať akúkoľvek transakciu týkajúcu sa Vašej nehnuteľnosti tak, aby ste boli maximálne spokojní. Prevedieme Vás procesom kúpy, predaja, nájmu či zabezpečenia nehnuteľnosti, urobíme pre Vás právnu previerku nehnuteľnosti a vytvoríme potrebné zmluvy, budeme Vás zastupovať počas negociácie transakčnej dokumentácie a spoľahnúť sa na nás môžete aj pri zápise vlastníckych či iných práv do katastra nehnuteľností.

 
 

Pracovné a cudzinecké právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme poradenstvo tak pre zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Pomôžeme Vám od úplného začiatku, počnúc tvorbou nových alebo revíziou existujúcich vzorových či individuálnych pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vnútorných predpisov a smerníc, ako aj inej pracovnoprávnej dokumentácie. Zabezpečíme, aby boli všetky zmeny pracovnoprávnych vzťahov urobené korektne. Osobitný dôraz kladieme na ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov, pri ktorých vzniká aj najviac sporov.

Častokrát pripravujeme rôzne analýzy týkajúce sa práv zamestnancov a povinností zamestnávateľov. Máme skúsenosti so zastupovaním zamestnancov aj zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch, vrátane antidiskriminačných sporov v prípadoch bossingu a mobbingu. Klientov zastupujeme aj pri podozrení z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania pred inšpektorátom práce. V oblasti cudzineckého práva sa na nás môžete spoľahnúť v procese získavania potrebných povolení a víz.

 
 

Transakčné poradenstvo

Zastávame názor, že prevencia je vždy lepšia, jednoduchšia a lacnejšia než riešenie problému. Preto odporúčame každému, kto plánuje uskutočniť významnejšiu transakciu, či už vo svojom podnikaní, alebo v súkromnej sfére, aby si nechal poradiť advokátom, ako ju čo najbezpečnejšie zrealizovať. V rokovaniach využívame poznatky získané najmä zo sporov vyplývajúcich buď z porušenia zmluvných záväzkov alebo z toho dôvodu, že klienti žiadnu písomnú zmluvu nemajú, prípadne ju majú napísanú nedostatočne.

Vďaka našim dlhoročným a bohatým skúsenostiam z rôznorodých transakcií dokážeme zastupovať ktorúkoľvek stranu a pomôcť jej tak vyjednať čo najlepšie podmienky, a to aj vtedy, ak proti nej stojí oveľa silnejší partner. Ideálne je, ak klienta sprevádzame od úplného začiatku, kedy sa transakcia ešte len plánuje a dohadujú sa jej základné podmienky. Klientom vysvetľujeme všetky súvislosti a dôsledky, ktoré im plánovaná transakcia prinesie. Pri rokovaniach bránime pozíciu klienta až dokým nie je transakcia zrealizovaná a následne poskytujeme aj post-transakčnú podporu.

 
 

Právne previerky (Due Diligence)

Náročnejšie rozhodnutia si väčšinou vyžadujú predchádzajúcu dôkladnú analýzu. Pokiaľ sa chce klient informovane a správne rozhodnúť, či uskutoční nejakú transakciu alebo začne súdny spor, nevyhnutným krokom je vykonanie právnej previerky, resp. právnej analýzy. Tie môžu byť zamerané na komplexné posúdenie podniku alebo jeho vybraných častí, napr. nehnuteľností, technológií alebo iného hmotného či nehmotného majetku, pohľadávok či potenciálnych nárokov.

Našou úlohou, ktorej sa vždy radi a ochotne zhostíme, je detailne preštudovať, zanalyzovať, identifikovať, posúdiť a vyhodnotiť silné a slabé stránky, riziká, hrozby a príležitosti týkajúce sa predmetu právnej previerky, ktorej výsledkom je vždy odporúčanie, či transakciu uskutočniť, resp. za akých podmienok je bezpečné ju uskutočniť, alebo či súdny spor začať, resp. aká je pravdepodobnosť jeho úspechu.

 
 

Akvizície a fúzie

V súčasnom svete takmer neobmedzených možností a neustále pribúdajúcich obchodných príležitostí sme svedkami vysokej aktivity firiem na domácich aj zahraničných trhoch. Firmy rastú nielen organicky, ale aj akvizične. Vstupujú do strategických partnerstiev, spájajú sa, ale aj rozchádzajú. Zakladatelia úspešných startupov exitujú a predávajú svoje podiely veľkým hráčom. Medzinárodné korporácie expandujú na nové trhy a kupujú lokálne firmy. Sme tu preto, aby sme podnikateľom pomohli zvládnuť tento náročný a komplexný proces.

Máme skúsenosti s rôznymi formami M&A transakcií, od prevodov podielov či akcií (share deal), prevodov podnikov, ich častí alebo vybraného majetku (asset deal), cez zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, až po vytváranie spoločných podnikov (joint venture). Zastupovali sme obe strany, tak kupujúcich, ako aj predávajúcich. Zastrešujeme všetky fázy transakcie – od právnej previerky (due diligence), cez štruktúrovanie transakcie, prípravu transakčnej dokumentácie, poradenstvo pri akvizičnom financovaní v spolupráci s daňovými, účtovnými a finančnými poradcami, zastupovanie klientov v rokovaniach, až po uzavretie obchodu, jeho následnú implementáciu a post-transakčné poradenstvo.

 
 

Investície, financovanie a rizikový kapitál

Dôvera v nové a inovatívne projekty je základom pre budovanie úspešnej a pokrokovej spoločnosti. Každá investícia so sebou prináša určité riziko a našou úlohou je vyjednať pre veriteľa transakčné podmienky tak, aby bola jeho investícia pokiaľ možno čo najlepšie zabezpečená, a aby bolo riziko jej zlyhania čo najmenšie. Keď zastupujeme dlžníkov, zameriavame sa na to, aby boli podmienky poskytnutej investície či financovania dohodnuté férovo a vyvážene.

V súvislosti s investovaním rizikového kapitálu do dynamicky rastúcich startupov poskytujeme poradenstvo tak investorom, ako aj podnikateľom vo všetkých fázach ich rozvoja, od seed capital investícií, cez venture capital až po private equity investície. Máme skúsenosti s rôznymi formami investovania – od úverov a klasických pôžičiek, cez konvertibilné pôžičky, až po nadobúdanie obchodných podielov či akcií, ako aj formou tichého spoločenstva alebo vytvorením spoločného podniku (joint venture).

 
 

Štátna pomoc, dotácie a príspevky

Oblasť štátnej pomoci je regulovaná množstvom európskych aj slovenských právnych predpisov, v ktorých je náročné vyznať sa. Podnikatelia majú častokrát možnosť čerpať určitú formu pomoci vo forme dotácií, grantov, nenávratných finančných príspevkov (NFP) a iných stimulačných nástrojov, avšak nemusia mať úplný prehľad, ako dokážu splniť podmienky na jej poskytnutie. Rovnako tak si nemusia uvedomovať, aké všetky povinnosti musia po poskytnutí štátnej pomoci dodržiavať a plniť, v dôsledku čoho riskujú, že im bude štátna pomoc odňatá a následne ju budú musieť vrátiť.

Klientov sprevádzame celým procesom od kontroly splnenia podmienok na priznanie štátnej pomoci, vypracovania, skompletizovania a podania žiadosti, podávania opravných prostriedkov, prieskumu nezákonných rozhodnutí o nepriznaní štátnej pomoci v správnom súdnictve, ako aj vo veciach obrany proti vymáhaniu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci či iných porušeniach podmienok poskytnutej štátnej pomoci. Klientom takisto pomáhame v prípadoch, kedy im štátna pomoc nebola priznaná a cítia sa byť zamietavým rozhodnutím diskriminovaní či inak poškodení.

 
 

Reštrukturalizácia a konkurz

Je bežnou súčasťou podnikateľského života, že niektoré firmy precenia svoje sily a nezvládnu to. Riziko insolvencie svojich obchodných partnerov môžu veritelia minimalizovať nielen vhodne nastaveným zabezpečením pohľadávok, ale aj včasnou a dôraznou intervenciou, keď sa dlžník začína správať podozrivo alebo už dokonca aktívne vykonáva kroky smerujúce k ukončeniu podnikania. V prípadoch hroziacej insolvencie platí, že právnu pomoc treba vyhľadať čo najrýchlejšie, aby bolo možné práva veriteľov ešte účinne ochrániť.

V našej advokátskej praxi sa venujeme poskytovaniu poradenstva tak veriteľom, ako aj dlžníkom v kríze, ktorí majú záujem ozdraviť alebo korektne ukončiť svoje podnikanie. Zastupujeme ich v rokovaniach ešte pred začatím konkurzného či reštrukturalizačného konania, vypracujeme pre nich návrh na vyhlásenie konkurzu alebo v spolupráci so správcom návrh na povolenie reštrukturalizácie, prihlasujeme pohľadávky, zastupujeme ich vo veriteľských výboroch a na schôdzach veriteľov. Takisto vedieme spory súvisiace s konkurzom (incidenčné spory), týkajúce sa najmä popretia pohľadávky, odporovateľných právnych úkonov a vylúčenia majetku z konkurznej podstaty.

 
 

Verejné obstarávanie

Súčasťou našej praxe je pomoc a poradenstvo uchádzačom vo verejných obstarávaniach a iných výberových konaniach, výsledkom ktorým je zadávanie zákaziek či koncesií. Pre klientov analyzujeme a kontrolujeme splnenie podmienok účasti, vrátane súťažných podkladov a zmluvnej dokumentácie, konzultujeme s nimi pripravované a podávané ponuky, zastupujeme ich v rokovaniach s obstarávateľmi a celkovo im poskytujeme podporu v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania, vrátane plnenia, zmeny či zrušenia zákazky.

Uchádzačom, ktorí sa cítia byť dotknutí postupom obstarávateľa, poskytujeme právne poradenstvo a zastupujeme ich v revíznych postupoch, pri podaní žiadosti o nápravu, námietok a iných opravných prostriedkov, vrátane súdneho prieskumu právoplatných rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie.

Subjektom, ktoré obchodujú s verejným sektorom, poskytujeme služby oprávnenej osoby, a to na účely registrácie a aktualizácie údajov o konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

 
 

Nadácie a neziskové organizácie

Uvedomujeme si význam a dôležitosť mimovládnych organizácií, ktorých úloha v modernej spoločnosti je nenahraditeľná. K ich fungovaniu môžeme najlepšie prispieť tým, že im za mimoriadne zvýhodnených podmienok (pro bono) poskytujeme komplexné právne služby, a to najmä pri zakladaní občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov, vypracovaní stanov a ich zmien, zastupovania pri registrácii, konaní valných zhromaždení a zasadnutí iných orgánov, zabezpečovania bežnej činnosti, zmluvnej dokumentácie a ich zrušenia.

 
 

Miestna samospráva / Komunálne právo

Silné kompetencie subjektov miestnej samosprávy si vyžadujú zodpovedný prístup. Rozhodovanie a konanie ich orgánov má na bežný život, podnikanie a investície na ich území zásadný dopad. Je preto v záujme miest a obcí, aby vykonávali svoje právomoci transparentne, predvídateľne, zákonným spôsobom a v záujme všetkých jej obyvateľov.

V oblasti komunálneho práva poskytujeme poradenstvo a služby najmä pri určovaní zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obcí a miest, pri rokovaniach obecného a mestského zastupiteľstva, pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení a pri zakladaní, interpretácii a aplikácii právnych predpisov, správe a rušení obecných a mestských organizácií. Zabezpečujeme kompletnú zmluvnú agendu, poskytujeme rozličné právne analýzy a podporu pri príprave a realizácií investícií. Subjekty miestnej samosprávy zastupujeme tak v súkromnoprávnych sporoch, ako aj v správnom súdnictve.

 
 

Asociácie, združenia, komory a zväzy

Podnikatelia vo všetkých sektoroch sa združujú s cieľom lepšie chrániť a presadzovať svoje záujmy. Takéto platformy sú síce veľmi užitočné, ale predstavujú aj pomerne veľké riziko pre vznik kartelových dohôd alebo zosúladených postupov. Je preto potrebné dbať na to, aké informácie sa na spoločných stretnutiach zdieľajú.

Naša advokátska kancelária dokáže pomôcť pri riešení problémov, ktoré jednotlivým členov vznikajú v dôsledku nových právnych predpisov alebo ich novelizácií, prípadne po prijatí významného súdneho rozhodnutia. Predmetom takýchto právnych analýz môže byť aj interpretácia a správna aplikácia rôznych noriem slovenského či európskeho práva. Hlavnou výhodou poskytovania služieb pre celú asociáciu, združenie, komoru či zväz je, že z nich v konečnom dôsledku majú úžitok všetci jeho členovia, vďaka čomu je takéto právne poradenstvo dostupnejšie a podnikanie ešte bezpečnejšie.