Legal News 01/2021


Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 14.12.2020 do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Zákon má reagovať na aplikačné problémy v oblasti zdĺhavého prieskumu a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania, s cieľom jeho zrýchlenia a zefektívnenia.

Poskytovanie ochrany v procese verejného obstarávania sa navrhuje presunúť z Úradu pre verejné obstarávanie na správne súdy. Má sa znížiť počet inštancií, v ktorých preskúmavanie procesu verejného obstarávania prebieha, avšak Úrad bude mať naďalej právomoc ukladať pokuty za porušenia zákona a proti rozhodnutiam o ich uložení bude možné stále podať správnu žalobu.

Navrhuje sa zavedenie dvoch inštancií výlučne súdneho konania na rozdiel od štvorstupňového či päťstupňového revízneho konania podľa aktuálnej právnej úpravy. Novinkou je osobitný typ konania, ktorého predmetom je „súdna ochrana vo verejnom obstarávaní“ s cieľom zaručiť okamžitý súdny prieskum procesu verejného obstarávania. Po novom nájdeme v súdnej ochrane verejného obstarávania prieskumné konanie, ktoré zodpovedá dnešnému konaniu o námietkach, určovacie konanie, ktoré čiastočne zodpovedá dnešnému konaniu o neplatnosť zmluvy, predbežné opatrenia a žalobu proti nečinnosti.

Táto nová právna úprava môže byť vnímaná ako súčasť rozsiahlej justičnej reformy, ktorá v súčasnosti v Slovenskej republike prebieha. Tento krok prima facie nemožno vnímať pozitívne, nakoľko bude záležať najmä na súdoch, ako rýchlo a odborne budú v konaniach postupovať. Na jednej strane je možné prikloniť sa k argumentu, že viac-inštančné konanie môže v konečnom dôsledku viesť k spravodlivejšiemu a odbornejšiemu rozhodnutiu, avšak treba mať na zreteli skutočnosť, že nemenej dôležitá je včasná ochrana práv a právom chránených záujmov. Môžeme však skonštatovať, že ak súdy budú na túto agendu dostatočne vybavené po personálnej, ako aj odbornej stránke, ich rozhodnutia budú viesť k lepšej a kvalitnejšej aplikačnej praxi zákona o verejnom obstarávaní.

#verejneobstaravanie #reviznepostupy #sudnyprieskum #justicnareforma #navrhzakona #novela #uradpreverejneobstaravanie #uvo #ministerstvospravodlivosti #mssr

Reforma v justícii a nová súdna mapa

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 09.12.2020 návrh rozsiahleho ústavného zákona v oblasti justície, ktorý predstavuje jednu z najrozsiahlejších reforiem súdnictva v histórii Slovenskej republiky. Súčasťou tohto nového ústavného zákona, ktorého niektoré časti sú účinné už od 01.01.2021, sú reformy zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky, zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, reforma zloženia Ústavného súdu Slovenskej republiky a previerky majetkových pomerov všetkých sudcov spolu s previerkami sudcovskej spôsobilosti a vekovým cenzom pre zánik funkcie sudcu.

Naviac, do medzirezortného pripomienkového konania bol Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky predložený aj návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov. Širokou verejnosťou diskutovaná reforma súdnictva v Slovenskej republike tak urobila svoj ďalší krok k navráteniu dôvery občanov v justíciu. Súdy sa podľa reformných návrhov majú viac špecializovať, čím má dôjsť k zlepšeniu kvality súdnych rozhodnutí a k rýchlejšiemu a predvídateľnejšiemu rozhodovaniu súdov.

Navrhuje sa rozdeliť súdnu mapu do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov a troch obvodov odvolacích súdov, ktoré sa nachádzajú v Trnave pre západoslovenský obvod, Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a Prešove pre východoslovenský obvod. Obchodnoprávna agenda sa má riešiť kauzálnou príslušnosťou na všeobecných súdoch v sídlach týchto odvolacích súdov.

Ďalej sa navrhuje taktiež zriadiť správne súdy, ktoré spolu s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky budú tvoriť sústavu správneho súdnictva. Sústava správnych súdov bude dvojstupňová, kde prvostupňovými súdmi budú súdy v Nitre, Žiline a v Košiciach.

Nová súdna mapa vyvoláva v odbornej verejnosti zmiešané pocity. Existuje veľký spoločenský dopyt po reforme justície, no podľa nášho názoru by mala byť takáto zásadná reforma sprevádzaná širokou verejnou diskusiou predstaviteľov všetkých právnických profesií. Predkladaná súdna mapa je vo svojich počiatočných štádiách a sme presvedčení, že prejde ešte výraznými zmenami pred tým, než dospeje do svojej finálnej podoby. Len tak dokážeme efektívne vyriešiť problémy prístupu občanov k súdom, ako aj navrátiť ich dôveru v justíciu.

#justicnareforma #sudnamapa #reformasudnictva #navrhzakona #novelaustavy #ustava #najvyssispravnysud #nsssr #ministerstvospravodlivosti #mssr

Oprávnenie prokuratúry vydať európsky vyšetrovací príkaz

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 08.12.2020 rozsudok vo veci C-584/19, v ktorom posudzoval, či prokuratúru členského štátu možno považovať za súdny orgán oprávnený vydať európsky vyšetrovací príkaz v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

Európsky vyšetrovací príkaz je na území Slovenskej republiky upravený zákonom č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach v platnom znení. Európsky vyšetrovací príkaz je justičné rozhodnutie, ktoré vydal alebo overil justičný orgán členského štátu na účely vykonania vyšetrovacích opatrení s cieľom získať dôkazy. Smernicou bol vytvorený komplexný rámec na získavanie dôkazov, pričom vyšetrovacie opatrenia môžu napríklad zahŕňať vypočutie svedkov, odpočúvanie telefónov, utajené vyšetrovania a informácie o bankových operáciách.

Práve informácie o bankových operáciách boli predmetom vyšetrovacieho príkazu, ktorý prokuratúra v Hamburgu v rámci trestného konania a vyšetrovania zaslala prokuratúre vo Viedni. Vyšetrovacím príkazom Hamburská prokuratúra žiadala poskytnutie kópií výpisov z bankového účtu, a keďže rakúska prokuratúra takýto vyšetrovací úkon urobiť nemôže bez predchádzajúceho súdneho povolenia, požiadala rakúsky súd aby vyšetrovacie opatrenie povolil. Rakúsky súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s otázkou, či aj prokuratúra členského štátu sa má považovať za súdny orgán oprávnený vydať európsky vyšetrovací príkaz v zmysle smernice.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že pojmy „súdny orgán“ a „vydávajúci orgán“ zahŕňajú aj prokurátora členského štátu, resp. všeobecnejšie prokuratúru členského štátu, a to aj v prípade, ak by boli v zákonnom vzťahu podriadenosti voči výkonnej moci tohto členského štátu, teda vo vzťahu, ktorý by ich vystavil riziku, že budú priamo alebo nepriamo podliehať individuálnym pokynom a usmerneniam zo strany výkonnej moci v súvislosti s vydaním európskeho vyšetrovacieho príkazu.

#trestnekonanie #vysetrovanie #dokazovanie #dokazy #zabezpeceniedokazov #ziskaniedokazov #europskyvysetrovaciprikaz #medzinarodnaspolupraca #SDEU #CJEU #EU

Pomoc pre kultúrny a kreatívny priemysel

Podniky pôsobiace v kultúre a kreatívnom priemysle môžu od 29.12.2020 do 31.03.2021 žiadať o dotáciu, ktorá je odpoveďou vlády Slovenskej republiky na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v niektorej z oblastí kultúry a kreatívneho priemyslu s prevládajúcou podnikateľskou činnosťou v účtovnej závierke podľa číselníka SK NACE. Jedná sa o organizátorov koncertov, promotérske a reklamné agentúry, komerčné divadlá a kiná a pod. Predpokladom je, že žiadateľ zaznamenal pokles obratu od 01.03.2020 do 31.12.2020 aspoň o 30% v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Pomoc bude poskytovaná na nepokryté fixné náklady, t. j. náklady, ktoré nie sú pokryté ziskovým príspevkom a ktoré nie sú pokryté ani inými zdrojmi ako napr. poistenie, dočasné opatrenia pomoci podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 alebo pomoc z iných zdrojov. Mikro a malé podniky môžu dostať pomoc až vo výške 90% nepokrytých fixných nákladov, stredné podniky vo výške 70%.

#dotacie #podpora #kultura #priemysel #kulturnypriemysel #kreativnypriemysel #COVID19 #koronavirus #statnapomoc #ministerstvokultury #mksr #ministerstvohospodarstva #mhsr