Mgr. Adam Krajáč

 

advokátsky koncipient

O mne

K právu som sa dostal vďaka záujmu o históriu a filozofiu. Právo ma fascinuje v jeho najširšom spektre, vďaka čomu sa pri riešení prípadov sústredím na detaily, no zároveň nestrácam zo zreteľa väčší obraz.

Ku klientom sa snažím byť precízny a profesionálny, no zároveň prístupný a otvorený. Rád skúmam nielen „law in action“, ale aj „law in books“. Ponáram sa do problematiky práva ako systému, kde sa snažím nájsť odpovede na principiálne otázky povahy samotného práva. Zameriavam sa na logickú a systematickú konštrukciu práva, no nezanedbávam jeho etický aspekt a prepojenosť s morálkou.

Plynule hovorím anglicky.

Prax a skúsenosti

V praxi sa primárne zameriavam na obchodné a občianske právo, riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok, konkurzné a exekučné právo, korporátnu agendu a transakčné poradenstvo, správne právo a reguláciu, pracovné právo, trestné právo a ústavné právo.

V oblasti sporovej agendy mám skúsenosti najmä s konaniami súvisiacimi so zodpovednosťou štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom.

Neoddeliteľnou súčasťou mojej praxe je aj akademická sféra. V súčasnosti som taktiež asistentom na Katedre teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučujem študijný predmet teória práva. V akademickej rovine sa venujem analytickej jurisprudencii, vzťahu medzi etikou a právom a normativite práva.

Vzdelanie

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (2015 – 2020)

Kvalifikácia a členstvá

Slovenská advokátska komora (SAK)

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a ústavného práva

Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (2015 – 2020)

Ocenenie dekana fakulty a motivačné štipendium za nadštandardnú bakalársku prácu na tému „Vzťah práva a morálky“ (2018)

Publikácie

Krajáč, A. Materiálne jadro ústavy a imperatív nezmeniteľnosti. In: Právny obzor. 4/2019. str. 336–345. ISSN: 0032-6984

Krajáč, A. Vynucovanie morálky trestným právom. In: Zborník z X. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave. 2019. str. 6–14. ISBN: 978-80-568-0059-1

 

Povedali o mne

supervízor právnej kliniky pre občanov mesta Trnava 

„Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu Adama Krajáča, jednak pri vypracovávaní právnych informácií, ako aj pri komunikácii s obyvateľmi Trnavy.“